Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe.

Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a použitím svojich údajov spoločnosťou PARADEO s. r. o. s registrovaným sídlom: PARADEO s. r. o., Vranovská 45/1, 61400 Brno - Zábrdovice, teraz a v budúcnosti, v súlade so slovenským právom, obzvlášť so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších úprav. PARADEO s. r. o. týmto informuje užívateľov, že majú právo žiadať o nahliadnutie, opravu a odstránenie svojich údajov.