Ochrana osobných údajov

1. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním najmä týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo účtu, dátum narodenia, pohlavie, firmu (ak je nákup realizovaný na firmu ), IP adresa, ďalej údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, tj. druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu (ďalej len ako "Osobné údaje").
3. Účelom spracovania osobných údajov Kupujúceho Predávajúcim je realizácie práv a povinností zo zmluvy, a to vrátane dodania tovaru a platobného styku, a ďalej vedenie Užívateľského účtu a marketingové potreby predávajúceho. Neudelenie súhlasu v celom uvedenom rozsahu však nie je sám o sebe prekážkou uzavretia zmluvy.
4. Osobné údaje Kupujúceho budú spracované po dobu neurčitú, a to buď elektronicky automatizovaným spôsobom, alebo v listinnej podobe nie automatickým spôsobom.
5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný pri registrácii Používateľského účtu aj pri Objednávke uviesť svoje Osobné údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich Osobných údajoch.
6. Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním Osobných údajov Kupujúceho tretiu osobu ako spracovateľa. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť bez dovolenia Kupujúceho jeho Osobné údaje tretím osobám s výnimkou osoby zabezpečujúce prepravu, platobný styk a prevádzku internetového obchodu rajpradla.cz. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predať osobné informácie svojmu nástupcovi, alebo novému prevádzkovateľovi, ktorý získa na tieto informácie nárok na základe predaja, časti, alebo celé spoločnosti Prevádzkovateľa alebo jej celého majetku tomuto nástupcovi. Tieto informácie môžeme tiež previesť v prípade rozdelenia, zlúčenia alebo likvidácie spoločnosti.
7. Kupujúci má právo na prístup k spracovávaným Osobným údajom o svojej osobe. Predávajúci má právo na primeranú odmenu za poskytnutie spracúvaných Osobných údajov, ktorá nepresahuje nevyhnutné náklady na jej poskytnutie. Ak sa Kupujúci domnieva, že sú jeho Osobné údaje spracovávané chybne alebo v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, je Kupujúci oprávnený Predávajúceho alebo spracovateľa povereného v zmysle čl. 6 požiadať o vysvetlenie spracovávaných Osobných údajov. Kupujúci je ďalej oprávnený požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ závadný stav odstránil.
8. Súhlas so spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

9. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a použitím svojich údajov spoločnosťou Youuu s. r. o. s registrovaným sídlom: Youuu s. r. o., Vranovská 45/1, 61400 Brno - Zábrdovice, teraz a v budúcnosti, v súlade so slovenským právom, obzvlášť so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších úprav. Youuu s. r. o. týmto informuje užívateľov, že majú právo žiadať o nahliadnutie, opravu a odstránenie svojich údajov.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Youuu s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyzobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť Youuu s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Youuu s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Spoločnosť Youuu s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Spoločnosť Youuu s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti Youuu s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti Youuuu s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.