Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
Predávajúci je obchodná spoločnosť Youuu s.r.o., so sídlom Vranovská 45/1, 614 00 Brno, IČO: 20328608, spisová značka: C 84177 vedená na Krajskom súde v Brne. Youuu s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.


Zákazníkom nášho internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.


Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru pre spotrebiteľov a 6 mesiacov pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom (podnikateľ). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, zašlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópií) a uveďte popis vady a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.
Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O vybavení reklamácie Vás budeme e-mailom či telefonicky informovať. Záruka sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom vypršala dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním (napr. Zmena materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou a používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú dôkladnou kontrolou.
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.

Práva spotrebiteľov pri uplatnení záruky:

ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Ak ste obdržal (a) od nášho zásielkového obchodu iný výrobok, než ste si objednal (a) (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo ste obdržal (a) výrobok chybný, zašlite nám ho späť, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom (alebo jeho kópií) a uveďte popis vád. My Vám bezplatne zašleme výrobok správny (resp. Bezchybný).
Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. Vhodným obalom pre zaslanie vystužené podprsenky je krabica nie obálka). Zákazník doručí reklamovaný tovar na vlastné riziko, na adresu predajcu. Objednané výrobky si skúšajte na spodnú bielizeň.

Ochrana osobných údajov


Všetky informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu:

http://www.rajpradla.sk/ochrana-osobnych-udajov


Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej.